Member of Tentamus - Visit Tentamus.com

Вода и отпадъци

Най-важният елемент за поддържане на живота е Водата. От 1992 г. VELTIA лаборатории за Life се счита за една от най-добрите лаборатории за анализ на водата. Лабораторията извършва анализи на питейна вода в съответствие с критериите, установени от Европейските директиви (98/93 до 2015/1787), както и техните изменения, и е призната от Гръцката комисия по атомна енергия по отношение на анализите на радиоактивността. Освен това се извършват анализи на течни отпадъци, които успешно задоволяват нуждите както на публичния, така и на частния сектор.

VELTIA Labs for Life, съвместно с BeSafer, предоставят интегрирани и ефективни консултантски услуги в туристическата индустрия, както и лабораторни услуги. Чрез програмата „Tourism Analysis Package Pro (TAPP)“ и с наше сътрудничество, ние предоставяме на хотелиерската индустрия и HORECA индустрията не само специализирани анализи, но и персонализирани програми, които са отлично предимство за всеки бизнес.

След години на придобит опит ние сме в състояние да предоставим целенасочени анализи с подобаваща честота.

 

ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ

 • Физикохимични анализи
 • Тежки метали
 • Маслени остатъци във вода
 • Остатъци от пестициди във вода
 • Летливи вещества (VOCs)
 • Полициклични ароматни въглеводороди (PAHs)
 • Халогенопроизводни на етана и трихалометани
 • Феноли
 • Радиоактивност (α, β, тритий, изотоп на уран)
 • Бензол, толуен, етилбензен, ксилен (BTEX)
 • Въглеводороди – Минерални масла
 • Микробиологични показатели
 • Откриване на SARS-CoV-2 в отпадъчни води

Tentamus laboratories in your vicinity