Member of Tentamus - Visit Tentamus.com

Почва и растителни тъкани

Анализът на почвата и растителната тъкан е областта, от която VELTIA (преди AGROLAB-RDS) стартира дейността си преди 28 години. С участието ни в големи обществени проекти и чрез сътрудничеството ни с големи частни компании, ние се превърнахме в лидер на гръцкия пазар в тази конкретна област. Нашият опит във всички тези програми ни помогна да развием и обогатим нашето поле за тестване. Освен анализите, можем да предложим на нашите партньори консултантски услуги по торене, които се основават на резултати от лабораторните анализи и нуждите на всяка култура, както и етапа на нейното развитие. За да се постигне горепосоченото в оптимална степен, трябва да е налична цялата необходима информация, като например вида на културата, която ще бъде засадена, или в случай, че вече съществува, вида и възрастта на културата. Един от най-определящите фактори за надеждността на резултатите е вземането на проби.

 

 

ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ

  • Физикохимични параметри
  • Съвети за торене, базирани на резултатите от анализ на почвата или растителната тъкан
  • Органична материя
  • Структура на почвата
  • Остатъци от пестициди в почвата
  • Остатъци от пестициди по листата
  • Тежки метали
  • Полициклични ароматни въглеводороди (PAHs) Полихлорирани терфенили (PCTs) & Диоксини и подобни ПХБ (PCBs)

Tentamus laboratories in your vicinity